Regulamin Sklepu Porczela

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sieci internetowej przez sklep internetowy Porczela.

 

I.Definicje.
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep Internetowy (dalej Sklep)
 - sklep internetowy Porczela  prowadzony przez Justynę Wcisło, prowadzącą działalność gospodarczą jako Porczela Justyna Wcisło, z siedzibą w Poznaniu, ul.Macieja Palacza 102, 60-274 Poznań, posługującą się numerem NIP 7781170099. Sprzedaż internetowa oferowanych przez firmę Porczela Justyna Wcisło produktów odbywa się pod adresami: www.czeskisklep.pl i www.porczela.pl

2.Klient - osoba zamierzająca złożyć Zamówienie lub dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.
3.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość, określające rodzaj i liczbę produktów

II. Postanowienia ogólne.
1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, to znaczy przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na oferowane produkty oraz prowadzenia korespondencji internetowej dotyczącej transakcji niezbędny jest:
- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 
- aktywne konto poczty e-mail.
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 
3. Rejestracja Klienta nie jest konieczna przy dokonywaniu Zamówienia. 
4.Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT (są to ceny brutto) i nie uwzględniają kosztów wysyłki, które pokrywa Klient.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8. Po zakupie Klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie ze swoim wyborem. 
9. Firma Porczela deklaruje dokładanie wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej Sklepu i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza, z ktorych korzysta Klient.
10.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

III.Ochrona prywatności.
1.Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w Zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2.Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
3.Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
4. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

IV. Składanie i realizacja Zamówienia.
1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
3. Zamówienia można składać poprzez:
- zarejestrowanie się w Sklepie internetowym. Osoba zakładająca konto musi podać swoje imię i nazwisko (nazwę firmy), dane adresowe, aktualny numer telefonu niezbędny do kontaktu, adres e-mail.
- zamówienie bez konieczności rejestracji poprzez opcję „zamów”. Przy tego rodzaju transakcjach należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), dane adresowe, aktualny numer telefonu niezbędny do kontaktu, adres e-mail.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
- wyboru zamawianych towarów 
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), jeżeli taką opcję wybierze Klient.
5. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe).
6. Procedurę związaną z realizacją zamówienia Sklep Internetowy rozpoczyna z dniem wpłynięcia płatności na konto bankowe podane na naszej stronie i w przesłanym drogą mailową potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
7. W ofercie sklepu Porczela znajdują się produkty unikatowe w 1 egzemplarzu. Jeżeli  zaistnieje taka sytuacja, że kilka osób zamówi w tym samym czasie ten sam produkt, wówczas zostanie on wysłany do Kupującego, którego mail z zamówieniem jako pierwszy znalazł się na naszym koncie mailowym.  


VDostawa i termin realizacji zamówień.

1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie firmy Porczela.
2. Podany przy produkcie czas realizacji dotyczy paczek dostarczanych na terenie Polski i określa średni czas jaki upływa od momentu wpłynięcia płatności za zamówienie na konto Sklepu do momentu wysłania paczki przez sklep lub przygotowania towaru do osobistego odbioru w siedzibie firmy. Czas realizacji, uzależniony od dostępności produktu, jest podany w dniach roboczych.
3. W przypadku produktów na zamówienie, gdyby realizacja zamówienia w podanym czasie nie byla możliwa, zamówienie może zostać prolongowane po uprzednim wyrażeniu zgody przez klienta. 
4. Wysyłka zakupionego w Sklepie produktu zostanie potwierdzona e-mailem przed wysłaniem przesyłki.

VI. Forma płatności.
1. Sklep realizuje zamówienia po otrzymaniu przelewu (przedpłaty) na konto bankowe. 
2.
 Po upływie 7 dni od daty złożenia zamówienia, gdy należność nie wpłynęła na konto bankowe Sklepu, zamówienie jest anulowane.

VII. Zwrot.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271), z towaru zakupionego w  Sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2.Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej . Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i odbywa się na koszt zwracającego. 
3.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu konsumentowi. Towar można zwrócić tylko pod warunkiem, że jest on w stanie niezmienionym tj: nie był montowany i nie nosi żadnych oznak użytkowania. 
Towar należy przesłać na adres siedziby Sklepu:
PORCZELA Justyna Wcisło
ul.M.Palacza 102 
60-274 Poznań
4.Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta o właściwościach określonych w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą nie jest możliwe.
5.Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
6.Zwot należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu 14 dni przelewem na konto bankowe podane przez zwracającego towar Klienta.
7.Do odsyłanego w ramach zwrotu towaru prosimy dołączyć wystawiony paragon lub fakturę.

VIII. Reklamacja.
1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta i podlega wymianie, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłania.
2. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.
3. Po wykryciu niezgodności z umową prosimy o odesłanie towaru na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.
4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przyklad z powodu zaprzestania produkcji danego modelu) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, ewentualnie zaoferuje do wyboru inne produkty znajdujące się w ofercie sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.